http://www.limesplus.rs/ hesperia facebook
DOGAĐAJI
EDUKACIJA
BIBLIOTEKA
E-KNJIŽARA
KONTAKT
O NAMA

Odabrano izdanje - ARTMIKS
Tokovi umetnosti: arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televezije
<strong>ARTMIKS</strong> <div><strong>Tokovi umetnosti: arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televezije</strong></div>
*Kataloška cena: 1320.00 din.
Internet cena: 1080.00 din. + PDV (10%)
Dodati u korpu:
Đermano Čelant
ARTMIKS
Tokovi umetnosti: arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televezije
Oblast: Umetnost
Edicija: Vrt
Recenzija: Jerko Denegri
Format: 165x235 mm
Obim: 268 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7956-053-7

O KNJIZI

Knjiga Đermana Čelanta Artmiks bavi se kraj­nje pro­ši­re­nim po­jmom sa­vre­me­ne umet­no­sti - umet­no­sti „ukr­šte­nih” i „me­ša­nih” me­di­ja - čija je svrha da bude jed­no od naj­de­lo­tvor­ni­jih i sva­ka­ko naj­pro­fi­nje­ni­jih po­sred­ni­ka u ne­za­u­sta­vlji­vom pro­ce­su me­đu­ljud­skih ko­mu­ni­ka­ci­ja; od ar­hi­tek­tu­re do mo­de, od fil­ma do di­zaj­na, od mu­zi­ke do te­le­vi­zi­je, od fo­to­gra­fi­je do knji­žev­no­sti.

Iz­vo­re svo­jih pro­ši­re­nih po­i­ma­nja sa­vre­me­ne umet­no­sti Če­lant na­la­zi u te­ko­vi­na­ma isto­rij­skih avan­gar­di, od ita­li­jan­skog i ru­skog fu­tu­ri­zma do nad­re­a­li­zma, kao i  ru­skog kon­struk­ti­vi­zma i pro­duk­ti­vi­zma, ne­mač­kog Ba­u­ha­usa i me­đu­na­rod­nog da­da­i­zma, na čijim se osno­va­ma na­sta­vlja­ju po­sle­rat­ne neo­a­van­gar­de, da bi na­po­kon s po­ja­vom pop-ar­ta, a za­tim i mi­ni­mal­ne i kon­cep­tu­al­ne umet­no­sti, u pro­ce­su koji pred­vo­di En­di Vor­hol, na­stu­pila potpuna „de­mo­kra­ti­za­ci­ja” jezikâ.


O AUTORU

Đermano Čelant je rođen 1960. godine, u Đenovi. Jedan je od najvažnijih kritičara i istoričara umetnosti, i autor je preko sto knjiga, i preko hiljadu izložbi u najistaknutijim muzejima širom sveta. Od 1989. je viši kustus savremene umetnosti u muzeju Guggenheim, u Njujorku.

Njegovo ime se na međunarodnoj sceni umetnosti najviše vezuje za pro­mo­ci­ju „si­ro­ma­šne umet­no­sti” (Ar­te po­ve­ra), fe­no­me­na kome je upra­vo on dao na­ziv i oba­vio pr­va i najznačajnija tu­ma­če­nja.

Če­lan­to­vi tek­sto­vi o „si­ro­ma­šnoj umet­no­sti” su sle­de­ći: Ar­te po­ve­ra: Ap­pun­ti per una gu­er­ri­glia, Flash Art, 5, Mi­la­no 1967; Ar­te po­ve­ra, Ga­le­ri­ja De Foscherari, Bo­lo­nja 1968; Ar­te po­ve­ra, Ga­bri­el­le Maz­zot­ta, Mi­la­no 1969; Prec­ro­ni­sto­ria 1966-1969, Cen­tro Di Fi­ren­ca 1976; Ar­te po­ve­ra, An­ti­form, CAPC, Bor­do 1982; Co­e­ren­za in co­e­ren­za. Dall’Ar­te po­ve­ra al 1984, Mon­da­do­ri, Mi­la­no 1984; Ar­te po­ve­ra. Sto­ria e pro­ta­go­ni­sti, Elec­ta, Mi­la­no 1985, i po­sled­nje, Zbor­nik Ar­te po­ve­ra 2011, pri­re­dio Đ. Č, Elec­ta, Mi­la­no 2011.

Posle po­čet­nog pe­ri­o­da Ar­te po­ve­re, do­ći će do pu­nog za­ma­ha nje­go­vih vr­lo broj­nih or­ga­ni­za­ci­o­nih i spi­sa­telj­skih ak­tiv­no­sti, pa je sto­ga, Če­lan­tov ukup­ni kri­ti­čar­ski, te­o­rij­ski i ku­ra­tor­ski opus da­nas, go­to­vo ne­sa­gle­div. Njegova poslednja knjiga Artmiks svedoči o kretanju između interfejsa, od umetnosti do umetnosti, o uobličavanju sadejstva estetskih formi, mreže njihovih tokova.


Broj poseta: 18599979
© 2009 Hesperiaedu / design by Hesperiaedu
Izdavaci    Vrtovi vizije    Bussiness Excellence Show