http://www.limesplus.rs/ hesperia facebook
DOGAĐAJI
EDUKACIJA
BIBLIOTEKA
E-KNJIŽARA
KONTAKT
O NAMA

Odabrano izdanje - PENJANJE UZ LITICU
<strong>PENJANJE UZ LITICU</strong> <div><strong>  </strong></div>
*Kataloška cena: 1540.00 din.
Internet cena: 1260.00 din. + PDV (10%)
Dodati u korpu:
Nikola Lukić
PENJANJE UZ LITICU


Oblast: Ekonomija
Edicija: Best Practices
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Format: 150x220 mm
Obim: 448 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7956-052-0

O KNJIZI

PENJANJE UZ LITICU autora Nikole Lukića je knjiga o sa­vre­me­nom po­slo­va­nju i nje­go­vom du­go­roč­nom i odr­ži­vom raz­vo­ju. Na­me­njena je naj­ši­roj či­ta­lač­koj pu­bli­ci ko­ju in­te­re­su­je stra­te­ško i ope­ra­tiv­no funk­ci­o­ni­sa­nje kom­pa­ni­ja. Njen cilj je­ste da se na jed­nom me­stu, na kraj­nje jed­no­sta­van na­čin, ob­ja­sni funk­ci­o­ni­sa­nje jed­nog uni­ver­zal­nog pred­u­ze­ća, ka­ko sa sta­no­vi­šta du­go­roč­nih pro­ce­sa, ta­ko i u od­re­đe­nim sva­ko­dnev­nim si­tu­a­ci­ja­ma.

Ovo je knji­ga re­al­ne eko­no­mi­je. Pro­is­te­kla je iz prak­se i za nju je napisana. Go­vo­ri o kup­ci­ma i snab­de­va­či­ma, nad­re­đe­ni­ma i pod­re­đe­ni­ma, otva­ra­nju no­vih po­slo­va i re­ša­va­nju re­kla­ma­ci­ja, raz­vo­ju bi­zni­sa, nje­go­voj kon­tro­li i drugim ele­men­ti­ma sa­vre­me­nog po­slov­nog pro­ce­sa. Po­ma­že raz­vo­ju ukup­nih kon­ku­rent­skih spo­sob­no­sti preduzeća. Na­ro­či­to je ak­tu­el­na u vre­me­nu eko­nom­ske kri­ze i ve­li­ke ne­za­po­sle­no­sti.


O AUTORU

Držeći ovu knjigu u rukama, moguće je da se neko od čitalaca zapitao ko je sad taj Nikola Lukić. Odakle se on pojavio i koje su njegove profesionalne reference? Da li nešto zaista zna, ili je samo još jedan u nizu prodavaca magle...? Zbog toga osećam potrebu da navedem nekoliko kratkih rečenica o sebi, kao i o toku svoje dosadašnje karijere. Rođen sam u Valjevu, gde sam završio osnovnu školu i prvi razred Valjevske gimnazije. Školovanje sam nastavio u beogradskoj Matematičkoj gimnaziji. Posle srednje škole upisao sam studije na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Automatsko upravljanje, na kojem sam i diplomirao.

U pogledu daljeg razvoja profesionalne karijere,  istakao bih svoj desetogodišnji angažman u jednoj od najvećih i najpoznatijih multinacionalnih kompanija iz oblasti automobilske industrije. Radio sam na većem broju menadžerskih pozicija, u zemlji i inostranstvu, i imao priliku da sarađujem sa najrenomiranijim domaćim i internacionalnim kompanijama iz različitih delatnosti. Takođe sam stekao iskustva u saradnji sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća, kao i samostalnih preduzetnika.

Više godina sam proveo na rukovodećim pozicijama u uglednim domaćim kompanijama obavljajući veliki broj komercijalnih i tehničkih poslova.

Trenutno sam angažovan na poslovima pružanja usluga iz domena poslovnog savetovanja (konsaltinga).

Ova knjiga je rezultat najrazličitijih praktičnih iskustava koja sam u međuvremenu stekao. Ona je i proizvod teorijskih znanja, stečenih izučavanjem domaće i inostrane stručne literature.


Broj poseta: 18566582
© 2009 Hesperiaedu / design by Hesperiaedu
Izdavaci    Vrtovi vizije    Bussiness Excellence Show